Société d’histoire de Dehligen

Éditeur : Société d'histoire de Dehligen

Cote : DEH04

Année : 1980

Numéro annuel :

ISSN :

Format :

SommairePageAuteurs
Die Herrschaft Asswiller4Kieffer E.
Bemerkung zur Adelsabänderung im Haus Assweiler11Kieffer E.
Das ehemalige Dorf Trimlingen13Dahlet E.
Waldhambach vor 200 jahren14Will L.-C.

Mots-clés : Asswiller | château | Dalheim (de) (fam.) | Gallenstein (de) (fam.) | Trimlingen | village disparu